Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den nya förordningen ställer högre krav på den som behandlar personuppgifter än vad som gjordes i den nu ersatta personuppgiftslagen (PUL). Informationen nedan syftar till att kortfattat klargöra varför Stokab hanterar olika typer av personuppgifter, grunden för behandlingen samt hur länge behandlingen pågår.

Kunder

För att upprätta avtal och säkerställa uppfyllandet av avtalsförpliktelse, lämnar kunder personuppgifter till Stokab. Dessa personuppgifter behandlas så länge avtalsförhållandet föreligger mellan Stokab och kunden.

Behandlingen grundar sig på rättsliga och avtalade förpliktelser.

Kunders leverantörer

För att upprätthålla säkerheten i Stokabs nät och möjliggöra tillträde till våra lokaler, knutpunkter och noder, behandlar Stokab personuppgifter tillhörande våra kunders leverantörer. Personuppgifterna behandlas så länge avtalsförhållandet föreligger mellan Stokab och kunden. Om avtalsförhållandet mellan kunden och leverantören skulle upplösas dessförinnan avslutas behandlingen vid denna tidpunkt istället.

Behandlingen grundar sig på rättsliga och avtalade förpliktelser.

Leverantörer

För att hantera upphandlingar, beställningar, avrop, fakturahantering, avtalsefterlevnad, avtalsuppföljning m.m., behandlar Stokab personuppgifter tillhörande våra leverantörer. Behandlingen pågår så länge det föreligger ett avtalsförhållande mellan Stokab och leverantören.

Behandlingen grundar sig på rättsliga och avtalade förpliktelser.

Leverantörer, entreprenörer, konsulter och uppdragstagare

För att Stokabs leverantörer, entreprenörer, konsulter och uppdragstagare m.fl. ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, ges dessa behörigheter och åtkomst till nödvändig information. Innan sådana behörigheter delas ut måste Stokab samla in personuppgifter tillhörande dessa för att systemet ska fylla sitt syfte. Behandlingen pågår så länge det föreligger ett avtalsförhållande mellan Stokab och den registrerade och så länge behörigheten krävs för att den registrerade ska kunna fullgöra sina avtalade förpliktelser.

Behandlingen grundar sig på rättsliga och avtalade förpliktelser.

Anställda och andra med anställningslika förhållanden

För att tillsätta tjänster, upprätta anställningsavtal, uppfylla avtalsförpliktelser enligt såväl anställningsavtal, leverantörsavtal och kollektivavtal samt för att uppfylla våra arbetsgivarskyldigheter, behandlar Stokab personuppgifter tillhörande anställda och andra med anställningslika förhållanden. Behandlingen pågår så länge anställningsförhållandet eller det anställningslika förhållandet föreligger.

Behandlingen grundar sig på rättsliga och avtalade förpliktelser.

Nyhetsbrev, inbjudningar, handlingar och övrig korrespondens

För att skicka nyhetsbrev och inbjudningar behandlar Stokab personuppgifter tillhörande mottagarna. Behandlingen pågår så länge den registrerade väljer att vara mottagare av våra nyhetsbrev och inbjudningar. Personuppgifter som lämnas till Stokab i samband med insända handlingar, inkommande e-post och övrig korrespondens behandlas så länge som administrationen kräver.

Behandlingen grundar sig på rättsliga och avtalade förpliktelser samt samtycke.

Offentlighetsprincipen

Stokab ägs av Stockholms stad via koncernbolaget Stockholms Stadshus AB. Att Stokab är ett kommunalägt bolag innebär att den information och de handlingar som kommer in till oss hanteras enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära ut information m.m.

Du som har personuppgifter som behandlas av Stokab har rätt att:

  • få tillgång till de personuppgifter kopplade till dig som behandlas
  • få felaktiga personuppgifter kopplade till dig rättade
  • få dina personuppgifter raderade
  • återkalla ditt samtycke till behandlingen
  • begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas

Stadsarkivets riktlinjer och Arkivlagen

Som kommunalägt bolag omfattas Stokab av bestämmelserna i Arkivlagen (1990:782) och Stadsarkivets riktlinjer. Dessa riktlinjer och bestämmelser som avser allmänna handlingar har företräde framför bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Detta innebär att Stokab i vissa fall har en skyldighet att bevara personuppgifter även efter att ett samtycke har återkallats eller ett avtalsförhållande, anställningsförhållande eller liknande har upphört och trots att den registrerade begärt att få sina personuppgifter raderade.


Kontaktinformation

Vill du begära ett registerutdrag, göra en rättelse, begära radering, återkalla ditt samtycke eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mail till info@stokab.se alternativt via brev till:

 

AB Stokab
Personuppgifter
Box 6813
113 86 Stockholm


Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter eller har du klagomål på vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via mail till dataskyddsombud@stokab.se alternativt via brev till:

 

AB Stokab
Dataskyddsombudet
Box 6813
113 86 Stockholm


Vid klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.