Här är vår års- och hållbarhets-redovisning för 2020

2020 präglades av håll i, håll ut och digital distansering som det nya normala. Trots utmaningarna med pandemin ser vi tillbaka på ett år med givande kundmöten, goda samverkansprojekt i såväl Stockholms stad som nationellt och en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter.

Bilden visar en digital informationsskylt som  visualiserar realtidsdata för luftkvaliteten på Hornsgatan

Under året förtätades fibernätet längs Hornsgatan med syfte att tillsammans med Stockholm stad skapa en testbädd för digitala tjänster i gaturummet. Genom att fiberansluta trafikljusen i gatukorsningarna öppnas möjligheten att genom sensorer mäta trafikflöden och visualisera data i realtid.

Nya stokab.se med kunden i fokus

I oktober lanserades vår nya webbplats som, utöver generell modernisering, har som mål att möta våra befintliga och kommande kunders behov. Exempel på det är tydligare produktinformation och bättre beskrivning av vårt erbjudande

Fortsatt hållbarhetsarbete

I år redovisar vi för första gången exempel på enheter som gått tillbaka i vår verksamhet. Genom att återanvända enheter bidrar vi, tillsammans med våra entreprenörer, till ett hållbart samhälle.

Jessica Brun, Stokabs produktionschef

– Jag är stolt över arbetet vid vårt lager där ett nytt arbetssätt implementerats för återanvändning av material där vi, gemensamt med våra entreprenörer, aktivt och konkret bidrar till ett hållbart samhälle, säger Jessica Brun, Produktionschef på Stokab

Under året utökades våra fokusområden med ”Ansvarsfulla leverantörer”. Genom att systematiskt följa upp våra leverantörers sociala ansvarstagande minimeras risken för negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

Året i siffror

När vi sammanfattar året ekonomiskt uppgick resultatet till 261 mkr (257), nettoomsättningen ökade med 1 procent till 814 mkr (810) för hela koncernen. Orderingången uppgick till 193 mkr (240) och antalet levererade nya förbindelser hamnade på 2 603 (2 614).

Ladda ner och läs hela redovisning

Presskontakt för journalister: