Stokab System Direkt v1.5.2

1. Autentisering

Begär en token för vidare anrop

Alla anrop till API:t behöver åtföljas av ett headerattribut (Authorization) som innehåller “Bearer” + den token som erhölls i Auth-anropet

(För övriga anrop se Swagger-Hub https://app.swaggerhub.com/apis/AB-Stokab/WebAPI/v1.5.2-oas3)

Request:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
POST /connect/token HTTP/1.1
Key Value
grant_type client_credentials
client_id <utifrån avtal>
scope <utifrån avtal>
client_secret <utifrån avtal>

Response:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
    "access_token": "eyJhbGcP9xspGZjJaHr2POpJBk3Oo...",
    "expires_in": 16800,
    "token_type": "Bearer"
}

2. Felkoder

Nedanstående tabell visar de logiska felkoder som kan returneras

Felkod Felmeddelande
104 Felaktighet i underliggande konfigurationsdata!
500 A server error occurred [ospecificerat fel]
600 Felaktig inmatning/datatyp i något av fälten!
601 Felaktig eller saknad kundtyp (customerType)!
603 Felaktig eller saknad kontraktsperoid
604 Saknat eller felaktigt angivet antal i Singelfiber och/eller Fiberpar, (noOfSingelFibers, noOfFiberPairs). Båda kan inte vara noll!
605 Felaktigt eller saknat kontraktsid (invoiceGroupId)!
606 Felaktig eller saknat avtalsid (frameworkAgreementId)!
607 Saknad tilladress (to.pointId)!
608 Felaktigt angivet antal i Singelfiber och/eller Fiberpar, (noOfSingelFibers, noOfFiberPairs). Båda kan inte samtidigt ha värden större än noll!
609 Felaktigt angivet antal i Fiberpar (noOfFiberPairs), värdet får i nuläget inte vara större än ett (1).
610 Felaktigt eller saknat ärende id (inquiryId)!
611 Saknad mailadress (responsiblePersonEmail)!
612 Saknad fakturareferens (invoiceReference) !
613 Saknad slutkund (endCustomer) !
614 Felaktigt datumformat (preferredDeliveryDate) !
615 Önskat leveransdatum kan inte vara tidigare än dagens datum (preferredDeliveryDate) !
616 Order är redan lagd! Ärendenummer: TXT12345-999 !
617 Saknad frånadress! Skall anges till NULL om punkten endast kräver tilladress (from.pointId)!
618 Ärendet TXT12345-999 är inte aktivt!
619 Ärendet TXT12345-999 inte färdigt för order!
620 Offerten inte längre giltig!
621 Saknad mailadress (installationContactEmail)!
622 true eller false måste anges (offerPreReqProducts)!
623 Kan inte hitta lagd order med ärendenummer: TXT12345-999!
624 Stativ/Skåp måste anges för A-node och Knutpunkt (rack)!
625 Position måste anges vid förekomst av A-node (position)!
626 Den sökta ordern saknar aktiva produkter!
627 Den sökta offerten saknar aktiva produkter!
628 Entré (från adress) måste anges vid förfrågan på en stjärnprodukt!
629 Order är lagd på ärendenummer: TXT12345-999 !
630 Angiven kontaktperson är relaterad till ett annat företag än offert / order avser (responsiblePersonEmail)!
631 Ingen unik kontaktperson hittad för angiven e-postadress (responsiblePersonEmail)!
632 SAKNAD ELLER FELAKTIG FRÅN-ADRESS!
633 RealEstate och suffix måste anges!
634 SAKNAD ELLER FELAKTIG TILL-ADRESS!
635 Ej giltig produkt för [NodID]"!
636 NODEN KAN INTE HITTAS!
637 FASTIGHETEN KAN INTE HITTAS!
638 ADRESSEN KAN INTE HITTAS!
639 INGA TILLGÄNGLIGA ERBJUDANDEN MED VALDA PARAMETRAR!
640 Produkt måste anges vid förfrågan!
641 Ej giltig produkt i kombination med erbjudandet, avseende SLA nivå eller tilläggsprodukt!
642 Fälten “switches” och “ports” måste anges när “orderCrossConnect” är satt till true !
643 Offert med angivet id kan inte hittas!
644 Postort och gatunamn måste anges!
645 PointId måste anges!
646 Nodpunkterna ABC123 och DEF456 är inte förenliga med varandra inom detta erbjudande!
647 Giltiga alternativ för fältet “toPatch” är “SC/UPC”, “SC/APC”, “LC/APC” eller “LC / UPC”!
648 Giltiga alternativ för fältet “fromPatch” är “SC/UPC”, “SC/APC”, “LC/APC” eller “LC / UPC”!