Vi bidrar till ett hållbart Stockholm

Hållbarhet är en central del i Stokabs verksamhet vilket innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete inom våra utvalda fokusområden. Genom årliga mål och aktiviteter i vår miljö- och klimathandlingsplan, tillsammans med arbetet med våra hållbarhetsområden, kan den klimat- och miljöpåverkan som uppstår i Stokabkoncernens verksamhet minska.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre viktiga ledstjärnor

Våra fokusområden

Fem av våra sex prioriterade fokusområden har tagits fram genom en väsentlighetsanalys. Underlaget till analysen togs fram genom en enkät som besvarades av våra intressenter. Det sjätte fokusområdet, Ansvarsfulla leverantörer, arbetades fram under 2020.

Stokabs hållbarhetskedja

Vår påverkan i alla delar i vår verksamhet ska identifieras och synliggöras. I vår hållbarhetskedja definierar vi vår möjlighet till påverkan gällande vår kärnprodukt – uthyrning av fiber.

Tabellen nedan omfattar hela vår verksamhets samtliga delar i denna hållbarhetskedja, från utvinning av råmaterial, tillverkning av fiberkablar till avfalls- och återvinningshantering. I tabellen tydliggörs var i kedjan vår möjlighet till påverkan finns för vår kärnprodukt – uthyrning av fiber – och på vilket sätt vår påverkan sker.

Bilden visar en tabell som omfattar hela vår verksamhets samtliga delar i denna hållbarhetskedja, från utvinning av råmaterial, tillverkning av fiberkablar till avfalls- och återvinningshantering. I tabellen tydliggörs var i kedjan vår möjlighet till påverkan finns för vår kärnprodukt – uthyrning av fiber – och på vilket sätt vår påverkan sker.

I alla led i kedjan används transporter. Stokab strävar efter att alltid använda sig av så miljövänliga transporter som möjligt och uppmanar samarbetspartners att göra detsamma.

Ladda ner fullständig version

Ta del av vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2019. En fullständig version av hållbarhetsarbetet med Fokusområden, GRI-index och hållbarhetskedja hittar du på sidorna 8-20.

Så här mycket återvanns i vår organisation 2020

34
ton icke miljöfarligt avfall, varav
30.3
ton avfall som blir energi
3.7
ton metall