Hållbarhetsarbete enligt GRI

Stokab redovisar hållbarhetsarbete i enlighet med GRI Standards, vilken är en global och strukturerad metod för att följa upp och genomföra hållbarhetsarbetet. GRI Standards är utgivna av Global Reporting Initiative (GRI), en internationell oberoende organisation som hjälper företag och organisationer att förstå och kommunicera dess påverkan på bland annat miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Logotyp för GRI standards

För att uppnå de mål som är satta för respektive fokusområde följs det interna hållbarhetsarbetet upp via COSO-ramverket. Genom ramverket identifieras och följs de viktigaste aktiviteterna, som möjliggör en effektiv hantering av eventuella risker och felaktigheter, upp.

 

Internkontrollarbetet dokumenteras, följs upp kontinuerligt och rapporteras till företagsledningen två gånger per år.