Våra fokusområden

Ökad konkurrens och valfrihet

Stokab bidrar till ett hållbart och innovativt Stockholm genom att den konkurrensneutrala fiberinfrastrukturen skapar goda förutsättningar för ICT-utveckling och företagsetableringar i Stockholmsregionen.

God affärsetik

Stokabs affärsrelationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners ska präglas av god affärsetik. Genom att agera på ett professionellt och likvärdigt sätt upprätthålls förtroendet för att Stokab alltid motsvarar de krav som ställs på bolaget.

Återvinna avfall och spill
Stokab

För Stokab är den största möjligheten att undvika negativ miljöpåverkan främst i att se till att vi och våra samarbetspartners optimerar användningen av material och utrustning i utbyggnaden och driften av vårt nät.

Återvinna avfall och spill
S:t Erik Kommunikation

Merparten av avfall och spill som hanteras kommer från förbrukad datakommunikationsutrustning inom Stockholms stad. S:t Erik Kommunikation hanterar, tillsammans med upphandlad driftpartner, livscykelhanteringen av denna utrustning.

Ständig riskminimering

I arbetet med att bygga ut och underhålla fibernätet kan risker eller riskmoment uppkomma som behöver hanteras för att människor inte ska komma till skada. Stokabs mål är att alltid minimera riskerna i samband med våra förläggningsarbeten.

Jämställdhet och mångfald

Att arbeta systematiskt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor är ett betydelsefullt fokusområde och en viktig framgångsfaktor för Stokab. Genom kontinuerllig kompetensutveckling inom området säkerställer vi en god arbetsmiljö.