Våra fokusområden

Ökad konkurrens och valfrihet

Stokab bidrar till ett hållbart och innovativt Stockholm genom att den konkurrensneutrala fiberinfrastrukturen skapar goda förutsättningar för IT-utveckling och företagsetableringar i Stockholmsregionen.

God affärsetik

Stokabs affärsrelationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners ska präglas av god affärsetik. Genom att agera på ett professionellt och likvärdigt sätt upprätthålls förtroendet för att Stokab alltid motsvarar de krav som ställs på bolaget.

Återvinna avfall och spill
Stokab

Genom att vi, och våra samarbetspartners, optimerar användningen av material och utrustning i utbyggnad och drift av vårt nät, möjliggörs en minskning av vår negativa miljöpåverkan.

Återvinna avfall och spill
S:t Erik Kommunikation

S:t Erik Kommunikation hanterar, tillsammans med upphandlad driftpartner, livscykelhanteringen av den förbrukade datakommunikationsutrustning som främst uppkommer inom Stockholms stads verksamheter.

Ständig riskminimering

När fibernätet byggs ut och underhålls, kan risker eller riskmoment uppstå. Dessa behöver hanteras för att människor inte ska komma till skada. Stokabs mål är att alltid minimera risker i samband med våra förläggningsarbeten.

Jämställdhet och mångfald

Stokabs personalpolitik utövas utifrån ett jämställdhets-perspektiv, inkluderande arbetsmiljö samt av kontinuerlig utveckling av medarbetare. Att arbeta systematiskt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor är en viktig framgångsfaktor för Stokab.

Ansvarsfulla leverantörer

Alla som arbetar inom och åt Stokabkoncernen har ett särskilt ansvar för att inget, i vår egen eller upphandlade parters i verksamhet, orsakar, bidrar eller kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter