Anmäla misstankar om oegentligheter och missförhållanden

Om du känner till eller misstänker oegentligheter eller missförhållanden inom Stokabs verksamhet har du möjlighet att rapportera detta till oss via en visselblåsarfunktion.

Vilka kan anmäla?

 • Medarbetare (omfattar både anställd och inhyrd personal)
 • Volontärer och praktikanter som söker eller utför arbete hos Stokab
 • Personer som annars utför arbete under Stokabs kontroll och ledning
 • Egenföretagare som söker eller utför arbete i verksamheten
 • Personer som ingår i Stokabs förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • Aktieägare som är verksamma i Stokab
 • Personer som tillhört någon av kategorierna ovan och har fått del av, eller inhämtat, information under tiden i verksamheten


Vad kan anmälas?

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan till exempel gälla korruption, mutor, bedrägeri, förskingring, miljöbrott, intressekonflikter, nepotism, diskriminering, utnyttjanden, sexuella trakasserier eller övergrepp samt andra trakasserier.


Vid rapportering av oegentligheter får du inte lämna ut uppgifter som rör Sveriges säkerhet då dessa skyddas av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Lämnar du ut sådana uppgifter gör du dig skyldig till brott och du omfattas inte längre av visselblåsarskyddet och rätten till ansvarsfrihet eller skyddet mot repressalier från din arbetsgivare. Istället kan du dömas till ansvar för brott mot Sveriges säkerhet eller brott mot tystnadsplikten.


Hur gör du en anmälan?

För att garantera din möjlighet till anonymitet och objektiv hantering har Stokab en visselblåsarfunktion som heter Slå Larm Stokab-koncernens visselblåsarsystem (slalarm.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Denna tillhandahålls av Svenska Ledargruppen AB.


Du kan göra en anmälan på fyra olika sätt:

Fyll i formulär

Fyll i ett formulär via länken »Stokab-koncernens visselblåsarsystem (slalarm.se) Länk till annan webbplats.

Observera att om du som medarbetare anmäler via Stokabs datornätverk lämnar du spår efter dig i loggarna. För att vara säker på att vara 100 procent anonym gentemot Stokab kan du använda en extern datorn, exempelvis hemifrån.

Skicka epost

Skicka e-post till stokab@slalarm.se.

Vill du som medarbetare på Stokab vara säker på att vara 100 procent anonym gentemot Stokab-koncernen kan du använda en extern datorn, exempelvis hemifrån.

Ring 020-10 30 90

Ring, 020-10 30 90, dygnet runt (telefonnummer sparas inte).

Skicka brev

Skicka brev med din information till:

Slå Larm

Box 5123

402 23 Göteborg

Så här hanteras din anmälan

Din anmälan hanteras av Svenska Ledargruppen som gör en första bedömning av anmälan. Du kan alltid göra din anmälan anonymt. Vid misstanke om brott kontaktar Svenska Ledargruppen Stokab-koncernens säkerhetskommitté för beslut om vidare utredning. Ärendet sekretessmarkeras när det inkommer till Stokab-koncernen för att säkerställa skyddet av information och identiteten för de berörda. Skulle anmälan beröra någon i säkerhetskommitté exkluderas den personen från hantering av ärendet.

 

Följ din anmälan

När du anmäler ett ärende hos Svenska Ledargruppen via Slå Larm-funktionen har du möjlighet att följa ärendets utveckling genom att skapa ett konto med användarnamn och lösenord. Även om du skapar ett konto kan du förbli anonym.

Du kan därefter logga in i systemet för att följa händelseutvecklingen, givetvis anonymt om du vill det. Det kan också hända att Svenska Ledargruppen behöver få mer information av dig i ditt ärende och de kan då även lämna information till dig, även om du har valt att vara helt anonym.


Alla anmälningar bedöms

Vi tar emot anmälningar som gäller såväl Stokab som våra samarbetspartners, underleverantörer och andra som har verksamhet kopplad till Stokab.


Viktigt att tänka på

 • Visselblåsarfunktionen är ett komplement till andra kanaler inom Stokab för att påtala missförhållanden. Vi strävar efter att man ska kunna prata med den det berör, den närmaste chefen, avdelningschefen, Stokabs jurister eller HR-chefen. Men ibland kanske det inte är möjligt, då finns visselblåsarfunktionen.
 • Det är frivilligt att använda sig av visselblåsarfunktionen Slå Larm som kanal för att lämna en anmälan. Funderar du på om du verkligen ska anmäla eller inte är vår rekommendation att du ändå anmäler. Skulle det visa sig att det du har anmält inte omfattas av visselblåsarsystemet kommer vår leverantör Svenska Ledargruppen att återkoppla till dig vart du kan vända dig med din anmälan. Detta gäller under förutsättningen att leverantören når dig genom att du har lämnat kontaktuppgifter eller skapat ett eget konto i visselblåsarfunktionen.
 • Anmälningen är en grundlagsskyddad meddelarfrihet. Det finns en lag om särskilt skydd mot repressalier för personer som slår larm om allvarliga missförhållanden. Läs mer här: Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:890 - Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Visselblåsarfunktionen inskränker inte på något sätt möjligheterna eller rätten att ta kontakt med media.


Vill du veta mer om visselblåsarsystemet, få råd och stöd om dina rättigheter och skyldigheter i samband med rapportering om missförhållanden är du välkommen att vända dig till vår leverantör av Slå Larm-funktionen, via kontaktuppgifterna ovan.

Stokabs arbete

Läs mer om Stokabs arbete för en hållbarare verksamhet