Hållbarhet —
en del av vår strategi

Arbetet med att minska den klimat- och miljöpåverkan som kan uppstå i Stokabkoncernens verksamhet pågår kontinuerligt. Årliga mål och aktiviteter i vår miljöhandlingsplan, tillsammans med hållbarhetsarbetet, har ökat miljömedvetenheten och engagemanget ytterligare i organisationen.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre viktiga ledstjärnor

Våra fokusområden

Våra fem prioriterade fokusområden har tagits fram genom en väsentlighetsanalys. Underlaget till analysen gjordes under 2017 genom en enkät som besvarades av våra intressenter; operatörer och tjänsteleverantörer, statliga myndigheter och branschorganisationer verksamheter inom Stockholms stad, aktörer vid exploatering av nya bostadsområden, större företag och företag med behov av egen infrastruktur samt leverantörer och entreprenörer.

Stokabs hållbarhetskedja

Vår påverkan i alla delar i vår verksamhet ska identifieras och synliggöras. I vår hållbarhetskedja definierar vi vår möjlighet till påverkan gällande vår kärnprodukt – uthyrning av fiber.

Tabellen nedan omfattar hela vår verksamhets samtliga delar i hållbarhetskedjan, från tillverkning av fiberkablar till avfalls- och återvinningshantering.
I tabellen tydliggörs var i kedjan vår möjlighet till påverkan finns för vår kärnprodukt – uthyrning av fiber – och på vilket sätt påverkan sker.

Bild på en tabell som visa hela vår verksamhets samtliga delar i hållbarhetskedjan, från tillverkning av fiberkablar till avfalls- och återvinningshantering. I tabellen tydliggörs var i kedjan vår möjlighet till påverkan finns för vår kärnprodukt – uthyrning av fiber – och på vilket sätt påverkan sker.

I alla led i kedjan används transporter. Stokab strävar efter att alltid använda sig av så miljövänliga transporter som möjligt och uppmanar samarbetspartners att göra detsamma.

Ladda ner fullständig version

Ta del av vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2019. En fullständig version av hållbarhetsarbetet med Fokusområden, GRI-index och hållbarhetskedja hittar du på sidorna 8-20.

Så här mycket återvanns i vår organisation 2019

36.4
ton icke miljöfarligt avfall, varav
30.1
ton avfall som blir energi
6.32
ton metall