Agenda 2030

2015 antog världens länder 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030, Agenda 2030. Målen syftar till att utrota extrem fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Stockholms stad har beslutat att Agenda 2030:s globala mål ska ligga till grund för stadens hållbara utveckling och att staden ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 är global, men är även ett stöd i stadens arbete att utveckla hållbarhetsarbetet på lokal nivå. I Stockholms stads styrande dokument Vision 2040 samt Miljöprogram för 2020-2023 framgår vilka av Agenda 2030:s globala mål samt nationella miljömål dessa hanterar.


Vi har i 2019 års hållbarhetsredovisning påbörjat integrering av utvalda globala mål och delmål.

 

Läs mer om de Globala målen länk till annan webbplats