Ägare

Stokab ägs av Stockholms stad och bildades 1994 samt har cirka 100 anställda. Uppdraget är att erbjuda en fiberinfrastruktur i Stockholms stad för att möjliggöra konkurrens, mångfald, valfrihet samt minimera grävandet i staden.

Vår uppgift är därför att bygga, hyra ut samt underhålla ett passivt och säkert svartfibernät i Stockholm som bygger grunden för en snabb digital kommunikation. Genom Stokabs fibernät bidrar vi till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen och stimulerar till en positiv utveckling för Stockholm.


Stockholms kommunfullmäktige fattar varje år beslut om ekonomiska mål och ägardirektiv samt utser styrelse och lekmannarevisorer för Stokab. Stockholms stad styr sedan löpande Stokab och övriga bolag i kommunkoncernen via moderbolaget Stockholms Stadshus AB.


Verksamheten följs månatligen upp av ägaren genom ett digitalt ledningssystem i vilket en lång rad olika faktorer mäts. Ekonomin följs upp via två tertialrapporter och en årsredovisning. Därutöver har ägaren även andra möjligheter att granska bolaget, bland annat gör stadens revisionskontor påkallade och slumpvis utvalda specialgranskningar av stadens bolag och förvaltningar. Stokab själv anlitar auktoriserade revisorer för att årligen granska bolaget och dess räkenskaper, i första hand vid framtagningen av årsredovisningen.

Stadens styrdokument

Stockholm stad fattar, som ägare, löpande beslut under året om regler, riktlinjer och policyer som alla eller vissa av stadens bolag och förvaltningar ska följa. Utöver detta finns nationella lagar och föreskrifter som styr Stokabs verksamhet. Eftersom bolaget har ett så kallat allmänt elektroniskt kommunikationsnät, omfattas verksamheten av Lagen om elektronisk kommunikation. Ansvarig myndighet för tillämpning och uppföljning av denna lag är Post- och Telestyrelsen (PTS).