Strategisk inriktning

Vår strategiska inriktning baseras på kommunfullmäktiges inriktningsmål i Stockholm stads, och bolagets, ägardirektiv.

Arbetet de kommande åren fokuserar på att öka nyttjandegraden i fibernätet. Detta ska främst ske genom ökad försäljning, vilket förutsätter ett aktivt kundfokus i hela organisationen. Vi arbetar också ständigt med att förbättra rutiner, digitalt stöd och processer med fokus på fortsatt hög nivå på leveransprecision, felavhjälpning och korta svarstider.

Ökad efterfrågan på fiber

Utvecklingen av 5G och IoT-tjänster (Internet of Things) kommer att leda till en ökad efterfrågan av fiberanslutningar. Likaså kommer denna utveckling föra med sig ökade krav på säkra och redundanta förbindelser. Vi följer marknaden aktivt liksom förändringar av regulatoriska förutsättningar och kommer löpande att genomföra investeringar för att möta den framtida marknaden av svartfiber.


Läs mer i Stokabs treårsplan under Våra styrande dokument