GDPR - Dina rättigheter

Som registrerad har du en rad olika rättigheter och dessa har vi listat nedan.

Rätt till tillgång
Du har som registrerad rätt att begära att få bekräftelse på ifall personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt utan kostnad få tillgång till dessa uppgifter. Som personuppgiftsansvarig har vi dock ansvar för att dina personuppgifter inte hamnar i orätta händer och vi måste därför kunna säkerställa din identitet innan vi lämnar personuppgifterna till dig.


Rätt till rättelse
Vi har ansvar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att vända dig till oss och be att få felaktiga personuppgifter om dig rättade utan onödigt dröjsmål. Om du anser att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga bör du anmäla detta till oss så snart som möjligt. Du har även rätt att, med beaktande av ändamålet med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter. Detta kan du göra genom att skicka oss ett mejl eller brev med de kompletterande uppgifterna.


Med hänsyn tagen till det ändamål för vilket uppgifterna behandlas vidtar vi alla åtgärder som är rimliga för att, utan onödigt dröjsmål, komplettera och rätta felaktiga personuppgifter. Ingår personuppgifterna i en allmän handling kan personuppgifterna dock inte rättas, enligt arkivlagens bestämmelser.


Vi informerar vidare de mottagare som uppgifterna har lämnats ut till vid en eventuell rättelse och/eller komplettering, förutsatt att det inte visar sig vara allt för svårt eller oproportionerligt betungande. Du har som registrerad rätt att begära information om vilka mottagare som rättelsen har lämnats till.


Rätt till radering
Du som får dina personuppgifter behandlade av Stokab har alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas om något av följande förhållande föreligger:


  1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för det ändamål de har samlats in.
  2. Behandlingen grundar sig enbart på samtycke och du återkallar detta samtycke.
  3. Du motsätter dig en behandling som grundar sig på en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  4. Behandlingen sker på ett olagligt sätt.
  5. Radering måste ske för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter.


Ingår en personuppgift i en allmän handling kan vi dock inte radera uppgiften på din begäran eftersom vi, enligt arkivlagen, har en skyldighet att bevara allmänna handlingar.


Om radering sker informerar vi de mottagare som uppgifterna har lämnats ut till att radering har skett, förutsatt att det inte visar sig vara allt för svårt eller oproportionerligt betungande. Du har som registrerad rätt att begära att bli informerad om vilka mottagare som informationen har lämnats till.


Rätt till begränsning av behandling

I följande situationer har du som registrerad rätt att vända dig till oss och be att vår behandling av dina personuppgifter begränsas:


  1. Du bestrider personuppgifternas korrekthet.
  2. Behandlingen är olaglig och du begär att användningen av uppgifterna begränsas istället för att de raderas.
  3. Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  4. Du invänder mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning.


Ingår personuppgifterna i en allmän handling kan vi dock inte begränsa behandlingen på din begäran då vi, enligt arkivlagen, har en skyldighet att bevara allmänna handlingar.


Om begränsning sker informerar vi de mottagare som uppgifterna har lämnats ut till att begränsning har skett, förutsatt att det inte visar sig vara allt för svårt eller oproportionerligt betungande. Du har som registrerad rätt att begära att bli informerad om vilka mottagare som informationen har lämnats till.


Har du fått en behandling begränsad meddelar vi dig innan begränsningen av behandlingen upphör.


Rätt till dataportabilitet
Personuppgifter som du själv har lämnat till oss kan du i vissa fall ha rätt att få ut och överföra till en annan personuppgiftsansvarig. För att du ska ha denna rätt måste vår behandling av personuppgifterna vara grundad på ditt samtycke eller på ett avtal som vi har med dig.


Rätt till invändning
Du har rätt att när som helst invända mot en behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. För att fortsätta behandlingen måste vi kunna visa att vi har ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen av att inte få dina personuppgifter behandlade. Det är viktigt att du vid en sådan begäran tydligt anger vilken behandling invändningen avser.


Rätt till skadestånd
Behandlas dina personuppgifter i strid med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen och du lider skada till följd av detta kan du ha rätt till skadestånd från oss eller våra personuppgiftsbiträden. Du kan skicka en begäran om skadestånd till oss eller väcka en skadeståndstalan i domstol.