Vi har ett stadsnät

Stokab är ett stadsnät utifrån uppdraget att bygga, hyra ut och underhålla ett robust och tillgängligt svartfibernät till företag i Stockholm. Genom att ha en stabil grund och goda förutsättningar för IT-utvecklingen i Stockholm vill staden stimulera till en positiv samhällsutveckling och bidra till en modern, hållbar och dynamisk stad.

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är geografiskt begränsat; vanligtvis till en eller flera kommuner. Syftet med att etablera ett stadsnät är för att det ska finnas en operatörsneutral infrastruktur för telekommunikation som ska vara öppen för alla aktörer. Stadsnät finns i drygt 200 av Sveriges 290 kommuner och av de cirka 160 organisationerna för stadsnät är 95 procent kommunala.


Stadsnäten agerar inom olika nivåer i värdekedjan. Merparten av stadsnäten är enbart nätägare och agerar endast på grossistnivå där de hyr ut svartfiber. De har då ett så kallat passivt fibernät. Stokab tillhör denna kategori.


Andra stadsnät erbjuder även ett aktivt, dvs upplyst, nät och agerar då på kommunikationsoperatörsnivån och ytterligare ett fåtal erbjuder också tjänster på tjänstenivån.

Vad är en kommunikationsoperatör respektive en tjänsteleverantör?

Kommunikationsoperatörer erbjuder en öppen teknisk plattform där tjänsteleverantörer kan få samma tillgång till nätet. Den grundläggande rollen är att vara en neutral aktör som säkerställer att det finns möjlighet till trafik i nätet. Företag som agerar inom detta segment kan exempelvis vara IPOnly, Bahnhof och Telia.


Tjänsteleverantörer erbjuder i sin tur olika tjänster till slutanvändaren, som företag och hushåll. Ibland agerar ett och samma företag i båda segmenten, det vill säga såväl som kommunikationsoperatör som tjänsteleverantör. Typiska företag som agerar i tjänsteleverantörssektorn är exempelvis Skype, Netflix, King och iZettle.

Stadsnät ovanligt utomlands

Internationellt sett är stadsnät inte en vanlig telekommunikationslösning. Här är det istället vanligast att kommunikationsoperatörerna och tjänsteleverantörerna bygger sina egna nät.
Följden av detta blir att gator behöver grävas upp flera gånger, flera företag gör samma investeringskostnad. Studier gjorda visar att den svenska modellen med stadsnät har ökat konkurrensen hos kommunikationsoperatörerna och tjänsteleverantörerna och därmed sänkt priserna för slutanvändarna.