Spillvärme från nätet värmer skola

När Stokab byggde sin sjunde knutpunkt (KN7) på Östermalm utnyttjades anläggningens spillvärme till att konverteras in i gymnasieskolan Östra Reals värmesystem. Genom spillvärmen från KN7 har skolans elförbrukning minskat med över 30 procent. För Stokabs del är projektet även ett exempel på det nytänkande, den öppenhet och helhetstänk som finns i organisationen.

KN7 är en toppmodern anläggning på cirka 300 kvadratmeter som byggdes med säkerhet och miljö i fokus. Anläggningen är en viktig knutpunkt för fiber och många bredbands- och mobiloperatörer kopplar ihop sina nät och utbyter trafik med varandra här.
Under projekteringen väcktes tanken att kylningen skulle kunna ske med bergkyla vilket skulle innebära miljö- och energibesparingar. Man behövde då hantera spillvärmen på något sätt varvid man kom på idén att den skulle kunna användas till uppvärmning av skolan i närheten.

Avancerade styrsystem

Sagt och gjort. Efter lite mer efterforskningar liksom dialog och överenskommelse med skolan påbörjades projekteringen av värmeåtervinningen och anläggningen stod klar i slutet av 2010.
Bergkyle-anläggningen i KN7 pumpar upp kallt vatten som kyler ned luft som i sin tur blåser över bredbandsutrustningen och kyler denna. Det uppvärmda vattnet pumpas sedan vidare till skolan och konverteras in i deras värmesystem. Värmen från KN7:s vatten räcker till att värma upp större delen av den 11 000 kvadratmeter stora skolan under vår, sommar och höst.
Tillbaka till KN7 kommer sedan nedkylt vatten som åter pumpas ned i berggrunden för att kylas ytterligare. Avancerade styrsystem säkerställer att alla pumpar och reglage går optimalt. Allt mäts i realtid vad gäller energianvändning och förbrukning och Stokab kan enkelt rapportera miljöeffekterna till såväl kunder i KN7 som Östra Real.


Hade Stokab inte utvunnit spillvärmen från vattnet utan direkt pumpat tillbaka denna i berget hade berggrunden så småningom värmts upp och bergkylan inte längre kunnat användas. Alternativet hade varit att investera i en traditionell kylutrustning med årliga driftkostnader. Skolan sparar också pengar eftersom de inte behöver köpa värme utan endast investera i en värmeväxlare.


För Stokabs del sänker detta driftkostnaderna då lösningen minskar behovet av kylning samtidigt som det förlänger livslängden på bergkyleanläggningen. Östra Real å sin sida sänker sin uppvärmningskostnad och klarar hela uppvärmningsbehovet från KN7 under större delen av året. Följden blir att koldioxidutsläppen minskar och det blir en win-win-situation även för miljön. På så sätt är värmeåtervinningen en del i att nå stadens mål; en fossilbränslefri organisation.