Återvinna avfall och spill Stokab

GRI- 306-2

Som beställarorganisation samarbetar Stokabkoncernen med upphandlade entreprenörer och leverantörer i utbyggnaden och driften av vårt nät. Den största möjligheten att undvika negativ miljöpåverkan ligger främst i att se till att vi och våra samarbetspartners optimerar användningen av material och utrustning i detta arbete.

I våra entreprenadupphandlingar ställer vi ett flertal krav på våra entreprenörers avfallshantering. Bland annat ska miljö- och avfallsplaner upprättas vid större projekt. Detta följs upp i det dagliga arbetet, bland annat vid byggmöten, besiktningar eller kontroller av genomförda arbeten.


I materialupphandlingar ställer vi krav på att material och produkter ska lämnas till Byggvarubedömningen (BVB) för analys och klassificering på innehållande ämnen. Syftet är att säkerställa att de produkter som används i vårt fibernät är de med minst negativ miljöpåverkan.

Minskat avfall till förbränning

Stokabs nät byggs av olika komponenter, till exempel betongbrunnar, plaströr, kablar och installationsmaterial. Ingen av dessa har klassats som miljöfarligt material och avfallet har tidigare lämnats till förbränning. Under 2019 har ett arbete skett för att minska mängden avfall som skickas till förbränning.


Under 2019 genomfördes en utredning över vilka komponenter som går att återanvända i verksamheten, därefter har arbetet med att återanvända vissa komponenter startats. Ju fler gånger de kan återanvändas, desto mindre avfallshantering och klimatpåverkan. Dock är nätets kvalité av största vikt för samhället vilket innebär att en del komponenter inte kan återanvändas. För dessa har rutiner tagits fram för att de ska återvinnas – det vill säga att innehållet sorteras och blir råvara till nya produkter.

Planerade aktiviteter 2020

Här är exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Utveckla processen för material som ska återanvändas

­

Följa upp matavfallsåtervinningen på Stokabs huvudkontor

­­

Påbörja insamling och mätning av elavfall

­

Ladda ner fullständig version

Ta del av vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2019. En fullständig version av hållbarhetsarbetet med fokusområden, GRI-index och hållbarhetskedja hittar du på sidorna 8-20.

Styrande dokument

Övriga styrande dokument