Återvinna avfall och spill Stokab

GRI- 306-2

Som beställarorganisation samarbetar Stokabkoncernen med upphandlade entreprenörer och leverantörer i utbyggnaden och driften av vårt nät. Den största möjligheten att undvika negativ miljöpåverkan ligger främst i att se till att vi och våra samarbetspartners optimerar användningen av material och utrustning i detta arbete.

Container med metallskrot

I våra entreprenadupphandlingar ställer vi ett flertal krav på våra entreprenörers avfallshantering. Bland annat ska miljö- och avfallsplaner upprättas vid större projekt. Detta följs upp i det dagliga arbetet, bland annat vid byggmöten, besiktningar eller kontroller av genomförda arbeten.


I materialupphandlingar ställer vi krav på att material och produkter ska lämnas till Byggvarubedömningen (BVB) för analys och klassificering på innehållande ämnen. Syftet är att säkerställa att de produkter som används i vårt fibernät är de med minst negativ miljöpåverkan.

Minskat avfall till förbränning

Stokabs nät byggs av olika komponenter, till exempel betongbrunnar, plaströr, kablar och installationsmaterial. Ingen av dessa har klassats som miljöfarligt material och avfallet har tidigare lämnats till förbränning. Under 2019 har ett arbete skett för att minska mängden avfall som skickas till förbränning.


Under 2019 genomfördes en utredning över vilka komponenter som går att återanvända i verksamheten, därefter har arbetet med att återanvända vissa komponenter startats. Ju fler gånger de kan återanvändas, desto mindre avfallshantering och klimatpåverkan. Dock är nätets kvalité av största vikt för samhället vilket innebär att en del komponenter inte kan återanvändas. För dessa har rutiner tagits fram för att de ska återvinnas – det vill säga att innehållet sorteras och blir råvara till nya produkter.

Planerade aktiviteter 2021

Här är exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Införa mätning av kontorsavfall kopplat till IT som datorer, switchar, skärmar

­

Följa upp matavfallsåtervinningen på Stokabs huvudkontor

­­

Påbörja tertialrapportering av nyckeltal kopplat till avfall

­

Ikon för Globala målen 2030

Stokabs bidrag till Agenda 2030

Fokusområdet återvinna avfall och spill Stokab bidrar till uppfyllande av det globala målet 12 – Minska mängden avfall markant. Delmål 12-2, 12-4, 12-5.

Profilbild på Jessica Brun

Jessica Brun Produktionschef, Stokab

Ansvarig inom fokusområdet

Jag är stolt över arbetet vid vårt lager där ett nytt arbetssätt implementerats för återanvändning av material där vi, gemensamt med våra entreprenörer, aktivt och konkret bidrar till ett hållbart samhälle