Ständig riskminimering

GRI-416-2

I arbetet med att bygga, hyra ut och underhålla ett passivt och säkert fibernät kan risker eller riskmoment uppkomma som behöver hanteras för att människor inte ska komma till skada. Stokabs mål är att alltid minimera riskerna i samband med förläggningsarbeten där Stokab är byggherre.

Hand med arbetshandske som håller i en fiberkabel

Stokab är en beställarorganisation som upphandlar och gör avrop mot upphandlade samarbetspartners. Som beställare är det av stor vikt att vi är medvetna om vårt ansvar och hanterar de risker som har eller kan komma att uppkomma under arbetets gång. Det kan finnas arbetsmoment som innebär en fara för de som utför ett arbete och ibland även för tredje part, det vill säga personer som befinner sig i närheten av de förläggningsarbeten som utförs.

Tydliga lagar och regler

Det finns tydliga lagar, krav, direktiv och riktlinjer från ett flertal olika kravställare som ska följas vid alla typer av anläggningsarbeten. Som uppdragsgivare har Stokab, tillsammans med entreprenörerna, ett delat ansvar kring arbetsmiljöfrågor. Entreprenörerna ska analysera de risker som kan inträffa vid varje enskilt anläggningsprojekt enligt AFS 1999:3* och dokumentera dessa i en arbetsmiljöplan med riskanalys. Stokab ansvarar för att följa upp att detta har upprättats och, vid vissa projektstarter, även lämnas in.

Kunskap är A och O

Alla som arbetar med förläggningsarbeten i vårt fibernät ska vara informerade, utbildade samt ha god förståelse och kunskap om hur man minimerar eller helst undviker risker. Stokab ställer krav på att samtliga upphandlade entreprenörer, som är ansvariga för förläggningsarbeten i vårt fibernät, ska vara utbildade i BAS-P och BAS-U samt kring risker och riskhantering. Utbildning krävs även för de personer som är ansvariga på Stokab för de arbeten som utförs. Vid varje projektstart, som kräver en arbetsmiljöplan, ska ansvarig entreprenör meddela Stokab vilka personer som har godkänd utbildning i BAS-P och BAS-U.

Kartläggning av riskmoment

Stokab kartlägger kontinuerligt de riskmoment som kan uppkomma i samband med arbete i fibernätet. Skriftliga instruktioner tas fram som stöd för att hantera dessa riskmoment och nya instruktioner tas fram allt eftersom flera moment identifierats. Alla som arbetar i vårt nät ska ta del av instruktionerna.

 

Incidenter och olyckor åtgärdas och följs upp fortlöpande enligt gällande rutiner för arbetsmiljöarbete.

 

En besiktningsman har under 2020 utfört kontroller och följt upp entreprenörernas arbetsmiljöarbete på fält, dock har Covid-19 pandemin försvårat arbetet. Regelbundna arbetsplatsbesök kommer fortsätta under 2021.

 

Planerade aktiviteter 2021

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Fortsätta arbetet med en plattform för kunna dela information kring det dagliga arbetsmiljöarbetet där både interna och externa parter kan ta del av information

­

Ta beslut om ny GRI-indikator för arbetsmiljö och risker (GRI 403-1 och 2)

­­­

Genomföra regelbundna kontroller i anläggningsprojekt

­­­­

Ikon för Globala målen 2030

Stokabs bidrag till Agenda 2030

Fokusområdet Ständig riskminimering bidrar till uppfyllande av det globala målet nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Delmål 8-8.

Profilbild på Jessica Brun

Jessica Brun Produktionschef, Stokab

Ansvarig inom fokusområdet

Samtliga arbeten som Stokab utför ska förknippas med vårt fokus på säkerhet och riskhantering