Ständig riskminimering

GRI-416-2

I arbetet med att bygga, hyra ut och underhålla ett passivt och säkert fibernät kan risker eller riskmoment uppkomma som behöver hanteras för att människor inte ska komma till skada. Stokabs mål är att alltid minimera riskerna i samband med förläggningsarbeten där Stokab är byggherre.

Stokab är en beställarorganisation som upphandlar och gör avrop mot upphandlade samarbetspartners. Som beställare är det av stor vikt att vi är medvetna om vårt ansvar och hanterar de risker som har eller kan komma att uppkomma under arbetets gång. Det kan finnas arbetsmoment som innebär en fara för de som utför ett arbete och ibland även för tredje part, det vill säga personer som befinner sig i närheten av de förläggningsarbeten som utförs.

Tydliga lagar och regler

Det finns tydliga lagar, krav, direktiv och riktlinjer från ett flertal olika kravställare som ska följas vid alla typer av anläggningsarbeten. Som uppdragsgivare har Stokab, tillsammans med entreprenörerna, ett delat ansvar kring arbetsmiljöfrågor. Entreprenörerna ska analysera de risker som kan inträffa vid varje enskilt anläggningsprojekt enligt AFS 1999:3* och dokumentera dessa i en arbetsmiljöplan med riskanalys. Stokab ansvarar för att följa upp att detta har upprättats och, vid vissa projektstarter, även lämnas in.

Kunskap är A och O

Alla som arbetar med förläggningsarbeten i vårt fibernät ska vara informerade, utbildade samt ha god förståelse och kunskap om hur man minimerar eller helst undviker risker. Stokab ställer krav på att samtliga upphandlade entreprenörer, som är ansvariga för förläggningsarbeten i vårt fibernät, ska vara utbildade i BAS-P och BAS-U samt kring risker och riskhantering. Utbildning krävs även för de personer som är ansvariga på Stokab för de arbeten som utförs. Vid varje projektstart, som kräver en arbetsmiljöplan, ska ansvarig entreprenör meddela Stokab vilka personer som har godkänd utbildning i BAS-P och BAS-U.

Kartläggning av riskmoment

Stokab kartlägger kontinuerligt de riskmoment som kan uppkomma i samband med arbete i fibernätet. Under 2019 har skriftliga instruktioner tagits fram för att minimera riskerna och nya instruktioner tas fram allt eftersom flera riskmoment identifierats. Alla som arbetar i vårt nät ska känna till vilka regler som gäller och följa de framtagna instruktionerna. De ska också ha en god kunskap om hur man hanterar möjliga eller uppkomna risker så att de som jobbar i och med nätet, eller andra, inte kommer till skada. Ett arbete med att ta fram rutiner för mätningar och uppföljningar av inkomna incidenter eller olyckor som skett i samband med våra förläggningsarbeten påbörjades 2018. Under 2019 har dessa rutiner införts. Dessutom tas arbetsmiljöfrågor och eventuella incidenter upp vid kontinuerliga möten med entreprenörerna.

Fortsatt arbetsmiljöfokus

Under 2019 påbörjades arbetet med att följa upp entreprenörernas arbetsmiljöarbete på fält och uppföljning och kontroll kommer fortsätta under 2020. För att underlätta arbetet kommer en digital plattform, som både interna och externa parter kan ta del av, färdigställas. Under 2020 kommer Stokab analysera en ny GRI-riktlinje för arbetsmiljö och risker (GRI 403- 2). Visar resultatet att Stokab ska arbeta vidare med den, kommer den att bli en del i fokusområdet "ständig riskminimering” för 2020.


*AFS 1999:3 Arbetsmiljöverket: Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Planerade aktiviteter 2020

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Uppföljning av arbetsmiljön på fält och kartläggning

­

Utveckla en digital plattform för incidentrapportering

­­­

Fortsätta kartlägga risker i arbetet och vid behov ta fram instruktioner

­­­­

Ladda ner fullständig version

Ta del av vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2019. En fullständig version av hållbarhetsarbetet med fokusområden, GRI-index och hållbarhetskedja hittar du på sidorna 8-20.

Styrande dokument

Övriga styrande dokument