Ökad konkurrens och valfrihet

GRI- 203-2

Stockholms stads syfte med Stokab är att bolaget ska bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och företagsetableringar i Stockholmsregionen. Fokusområdet Ökad konkurrens och valfrihet belyser bland annat, genom studier och analyser, hur Stokabmodellen skapar positiva effekter för invånare, företag och samhället, i dag och i framtiden.

Planerade aktiviteter 2020

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Följa upp genomförda pilotprojekt kopplade till Smart stad och fiber i gaturummet

Följa arbetet med implementering av kodex för elektronisk kommunikation

Ta fram ytterligare en rapport för att belysa effekterna av Stokabs verksamhet


Ta del av tidigare genomförda rapporter i vår Kunskapsbank

Ladda ner fullständig version

Ta del av vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2019. En fullständig version av hållbarhetsarbetet med fokusområden, GRI-index och hållbarhetskedja hittar du på sidorna 8-20.

Styrande dokument