Ökad konkurrens och valfrihet

GRI- 203-2

En smart stad är en hållbar stad, som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet bättre för invånarna, besökarna och näringslivet. Samarbete och delaktighet i olika former är en förutsättning för att bidra till arbetet att förverkliga Stockholm som världens smartaste stad.

Busshållplats med digital informationstavla vid Urban ICT Arenas testbädd i Kista.

Samarbete - en förutsättning för en Smart stad

Ett exempel på samarbete är att Stokab deltar i Stockholms stads utvecklingsprojekt Smart stad och leverera den infrastruktur som krävs för testning och utveckling av digitala lösningar i testbädden Urban ICT Arena. Ett annat är de pilotprojekt som är kopplade till stadens strategi för Smart stad där Stokab, med fiberutbyggnad till gatumiljön, skapar de platser som krävs för att staden ska kunna nyttja de nya tekniska lösningarna som bidrar till en hållbar stad.

Rapporter stärker Stokabs roll

För att säkerställa att Stokab lever upp till syftet att bidra till ökad konkurrens och valfrihet beställs ett antal studier och rapporter. Dessa exemplifierar de positiva effekterna Stokabmodellen har för invånare, företag och samhälle samt att tillgång till en operatörsneutral fiberinfrastruktur skapar ökad tjänstekonkurrens och möjligheter att möta framtida behov inom 5G, IoT och Smart City.

 

Neutral fibre and the European Green Deal
Under 2020 togs en rapport fram som visar vikten av fiberinfrastruktur för smarta digitala lösningar för en hållbar utveckling. Den belyser rollen fri tillgång till svartfiber spelar för att nå målen i EU-kommissionens initiativ European Green Deal.

Planerade aktiviteter 2021

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Utvärdera och tillvarata lärdomar från pilotprojekt kopplade till Stockholms stads strategi för Smart stad

Följa och analysera den slutliga implementeringen av den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation inom svensk rätt

Profilbild på Thord Swedenhammar

Thord Swedenhammar Vice vd, Stokab

Ansvarig inom fokusområdet

Stokabs svartfibernät har under lång tid utgjort en väsentlig grundläggande infrastruktur för digitala tjänster och innovationer på ett sätt som har främjat såväl en hållbar utveckling som tillväxt och konkurrens i huvudstadsregionen

Ikon för Globala målen 2030

Stokabs bidrag till Agenda 2030

Fokusområdet Ökad konkurrens och valfrihet bidrar till uppfyllande av det globala målen nr 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Delmål 9-1 samt nr 11 – Hållbara städer och samhällen Delmål 11-A