Återvinna avfall och spill
S:t Erik Kommunikation

GRI-306-2B

S:t Erik Kommunikations uppdrag är att upphandla, administrera och utveckla stadens interna datakommunikationsnät till vilket stadens samtliga verksamheter är anslutna. Merparten av avfall och spill som hanteras av S:t Erik Kommunikation kommer från förbrukad datakommunikations-utrustning inom dessa verksamheter.

Stadens förändring styr

Förändringstakten inom Stockholms stads verksamheter mot en ökad digitalisering medför att mängden datakommunikationsutrustning som används i nätet ökar. S:t Erik Kommunikation hanterar, tillsammans med upphandlad driftpartner, livscykelhanteringen av datakommunikationsutrustning för Stockholms stad, både när det gäller verksamhetsplacerad utrustning och det gemensamma datakommunikationsnätet, Corenätet.

Återvinning och återanvändning

Elektronikprodukter innehåller ämnen och material som kan ha negativ miljöpåverkan om de inte omhändertas på rätt sätt efter att de tjänat ut. Materialen i utrustningen kan ofta återvinnas och på så sätt minska belastningen på miljön. Samtliga elektronikprodukter som används i nätet, både de som hyrs och köps, levereras av S:t Erik Kommunikations upphandlade driftpartner. Det är också driftpartnern som ansvarar för återvinningen av produkterna. För de fall där så är möjligt kommer driftpartner, via sina kanaler, att vidareförsälja begagnad utrustning för återanvändning hos andra slutanvändare, för att så långt som möjligt tillvarata utrustningens livslängd.

Planerade aktiviteter 2021

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Följa upp nyckeltalen för avfall och arbeta för att förbättra utfallet

­­

Översyn av miljö- och klimathandlings­planen efter Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

­­

Ikon för Globala målen 2030

Stokabs bidrag till Agenda 2030

Fokusområdet Återvinna avfall och spill S:t Erik bidrar till uppfyllande av det globala målet 12 – Minska mängden avfall markant. Delmål 12-2 och 12-4.

Profilbild på Örjan Jansson

Örjan Jansson Enhetschef, S:t Erik Kommunikation

Ansvarig inom fokusområdet

Förändringstakten inom stadens verksamheter mot en ökad digitalisering styr mängden utrustning som används och så småningom utrangeras. Ett mer utbyggt nät möjliggör för verksamheterna att effektivisera och digitalisera än mer, vilket har positiva effekter för miljön totalt sett