God affärsetik

GRI- 205-2

I alla affärsrelationer med kund, leverantör eller samarbetspartner finns risk för korruption. Stokab har identifierat vid vilka funktioner i vår affärsverksamhet risken kan finnas.

Hand som skriver på avtal

Till stöd för medarbetare i sitt arbete finns olika dokument framtagna, exempelvis ”Stokabs Attest- och delegationsordning” samt Stockholms stads uppförandekod ”Riktlinjer om mutor och representation”.


Attest och delegationsordningen visar hur uppdelningen av ansvar, så kallade segregation of duties, hanteras på Stokab. Uppdelning av ansvar innebär att en person ensam inte ska kunna ansvara för samtliga beslut vid kontakter med kunder och leverantörer, såsom vid affärsuppgörelser, upphandlingar eller avrop av varor och tjänster. Stockholms stads Riktlinjer om mutor och representation vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet och har utformats utifrån förhållningssättet att alla som arbetar inom Stockholms stad utför sitt arbete med omdöme och följer gällande lagar och regler.

Visselblåsarfunktion

Under 2019 implementerades en visselblåsarfunktion på Stokab med syfte att underlätta för anställda och huskonsulter att, till en anonym part, rapportera om misstänkta ekonomiska oegentligheter.


För att säkerställa att samtliga medarbetare och konsulter har grundläggande kunskap i korruptionsfrågor har en utbildning genomförts under 2019. En ytterligare utbildningsomgång, med fördjupad kunskap angående mutor och korruption, planeras under 2020 där även information kring visselblåsarfunktionen ingår.

Planerade aktiviteter 2020

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Genomföra en andra utbildningsomgång i antikorruption

­

Utarbeta en kommunikationsplan för antikorruptionsfrågor

­

Upphandla ett webbaserat utbildningsverktyg

­

Ladda ner fullständig version

Ta del av vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2019. En fullständig version av hållbarhetsarbetet med fokusområden, GRI-index och hållbarhetskedja hittar du på sidorna 8-20.

Styrande dokument