God affärsetik

GRI- 205-2

Stokab har identifierat när risk för extern påverkan kan ske. Detta kan vara i samband med olika avtalssituationer såsom upphandlingar, tecknande av kundavtal samt avrop eller beställning av ingångna avtal.

Människor som och står och pratar i en hall med stora fönster utåt naturen

Stöd för medarbetaren

För att stödja och säkerställa att anställda agerar korrekt i relation med samarbetspartners finns Attest- och delegationsordning samt tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp framtagna. Där framgår det hur uppdelningen av ansvar, så kallat segregation of duties, hanteras på Stokab.


Ett ytterligare stöd som vägleder Stokabs medarbetare är Stockholms stads; ”Riktlinjer om mutor och representation”. Dessa riktlinjer har utformats utifrån förhållningssättet att alla som arbetar inom Stockholms stad utför sitt arbete med omdöme och följer gällande lagar och regler.

Visselblåsarfunktion

Sedan 2019 har Stokab en visselblåsarfunktion. Det innebär att medarbetare och konsulter, anonymt, kan rapportera misstänkta ekonomiska oegentligheter till en extern funktion.

 

För att alla medarbetare och konsulter ska ha kunskap om visselblåsarsystemet och antikorruptionsfrågor, sker utbildningar fortlöpande. Ett webbaserat utbildningsverktyg upphandlades under 2020 och ingår i introduktionsprogrammet från och med 2021.

Planerade aktiviteter 2021

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Slutföra utbildningsomgång (i antikorruption) 2 för samtliga anställda

­

Utarbeta en aktivitetsplan för antikorruptionsfrågor för perioden mellan utbildningstillfällen

­

Ikon för Globala målen 2030

Stokabs bidrag till Agenda 2030

Fokusområdet God affärsetik bidrar till uppfyllande av det globala målet nr 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Delmål 16-5

Profilbild på Hans Förnestig

Hans Förnestig Ekonomichef, Stokab

Ansvarig inom fokusområdet

Det ska aldrig finnas några misstankar om korruption. Vårt mål är att ingen korruption ska finnas i verksamheten