Jämställdhet och mångfald

GRI-401-3, 404-3 och 405-1

För Stokabkoncernen är jämställdhet och mångfald en viktig framgångsfaktor. Att bibehålla den jämna könsfördelningen, på samtliga nivåer, är därför en viktig fråga även framåt. Bolagets reviderade befattningsbeskrivningar, som togs fram under 2019, tydliggör ansvar och mandat för alla anställda. Alla kan, och förväntas, aktivt bidra till utvecklingen av Stokabs verksamhet genom delaktighet och engagemang.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Att vara en ledande leverantör av fiberinfrastruktur innebär att veta hur vi ska utveckla vår verksamhet och personal. Stokabs ledning arbetar strategiskt med kompetensutveckling och nya verktyg inom digitalisering för att tillgodose våra kunders krav och säkerställa en hållbar arbetssituation. Under 2020 påbörjas en kompetenskartläggning som en del av Stokabs framtida kompetensstrategi. Kartläggningen förväntas leda till flera insatser i syfte att långsiktigt säkerställa nödvändiga kompetenser inom bolaget. Flertalet av våra medarbetare, såväl kvinnor som män, har teknisk utbildningsbakgrund och kompetensutvecklar sig kontinuerligt inom ramen för sin tjänst.

Framtidens generation

Stokabs medarbetare trivs och stannar ofta länge, vilket innebär att det finns en gedigen erfarenhet och kunskap på bolaget. Vi ser ett behov av att få in yngre personer i verksamheten. Därför kommer Stokab att erbjuda praktikplats inom ramen för Tekniksprånget, en satsning där regeringen och Sveriges arbetsgivare samverkar för att få ungdomar intresserade av ingenjörsutbildning. Under 2020 kommer två av Stokabs medarbetare ingå i stadens traineeprogram som riktar sig mot unga akademiker och det är glädjande att våra två första trainees är yngre kvinnor.

Goda arbetsvillkor

Att arbeta systematiskt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor är ett viktigt fokusområde för Stokab. Huvuddelen av våra medarbetare har anställningsvillkor med full sysselsättning och flexibel arbetstid. Enligt kollektivavtal ersätter Stokab delar av den förlorade inkomsten under föräldraledighet. Att både män och kvinnor kan vara föräldralediga och själva bestämma över sin ledighet är, inte minst för barnet, en viktig rättighet som Stokab som arbetsgivare värnar om. Flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans har skapat förutsättningar för medarbetare att kombinera föräldraskap med yrkeskarriär. Varje år genomför bolaget en lönekartläggning i syfte att säkerställa att inga löneskillnader på grund av kön föreligger.

Inkluderande arbetsmiljö

Stokab är en arbetsplats som präglas av tolerans och gemenskap. Vi ser mycket allvarligt på kränkningar, trakasserier samt mobbning och har tydliga riktlinjer och processer för att hantera eventuella situationer. Under 2019 har samtliga medarbetare och chefer erbjudits utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö med syftet att skapa förutsättningar för en fortsatt god arbetsmiljö. Under 2020 kommer utbildning i inkluderande arbetsmiljöarbete att fortsätta.

Planerade aktiviteter 2020

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Erbjuda praktikplats inom ramen för Tekniksprånget

I samarbete med Stockholms stad genomföra ett traineeprogram

­­

Fortsätta utbildningar kring inkluderande arbetsmiljö

­

Ladda ner fullständig version

Ta del av vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2019. En fullständig version av hållbarhetsarbetet med fokusområden, GRI-index och hållbarhetskedja hittar du på sidorna 8-20.

Styrande dokument

Övriga styrande dokument