Jämställdhet och mångfald

GRI-401-3, 404-3 och 405-1

Stokabs personalpolitik utövas utifrån ett jämställdhetsperspektiv, inkluderande arbetsmiljö samt av kontinuerlig utveckling av medarbetare. Att arbeta systematiskt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor är en viktig framgångsfaktor för Stokab.

Två kvinnor och en man som står och diskuterar vid en kaffeautomat

Mångfald och inkluderande arbetsmiljö

På Stokab är vi medvetna om att brist på mångfald leder till minskad dynamik och ett sämre arbetsklimat. Mångfald är viktigt och vi vill kunna attrahera båda könen, yngre och äldre medarbetare. Därför arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och utformar rekryteringsannonser som tilltalar såväl kvinnor som män samt både yngre och äldre

arbetssökanden.

 

Arbetet med inkluderande arbetsmiljö har under Coronapandemin inneburit ett ökat fokus på arbetsmiljö vid hemarbete samt ett närvarande ledarskap. Då pandemin har medfört att de flesta medarbetare jobbar hemma har de digitala kommunikationsvägarna varit avgörande för att underlätta samarbeten, bibehålla effektivitet och engagemang samt främja trivsel och gemenskap.

Framtidens generation och kompetenser

Stokabs medarbetare trivs och stannar ofta länge, vilket innebär att det finns en gedigen erfarenhet och kunskap på bolaget. Vi ser ett behov av att få in yngre personer i verksamheten. Därför kommer Stokab att erbjuda praktikplats inom ramen för Tekniksprånget, en satsning där regeringen och Sveriges arbetsgivare samverkar för att få ungdomar intresserade av ingenjörsutbildning. Under 2020 kommer två av Stokabs medarbetare ingå i stadens traineeprogram som riktar sig mot unga akademiker och det är glädjande att våra två första trainees är yngre kvinnor.

Goda arbetsvillkor

De flesta medarbetare på Stokab stannar länge, vilket innebär att det finns en gedigen erfarenhet och kunskap på bolaget. Det medför också att medelåldern kontinuerligt ökar, vilket betyder att det finns behov av att attrahera millenniegenerationen som ett led i att säkerställa nya kompetenser och en framgångsrik generationsväxling. Vi är också medvetna om att äldre medarbetares kunskaper behöver föras vidare, varför mentorer och handledare i framtiden kommer att spela en allt viktigare roll. Kompetenskartläggningen, som påbörjades 2020, kommer visa vilka nya kompetenser som behöver vara en del av Stokabs framtida personal- och kompetensförsörjningsstrategi.

 

Genom att exempelvis erbjuda effektiva digitala verktyg, möjlighet till karriärsutveckling inom bolaget och bibehålla generösa villkor såsom flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete kommer vi även fortsättningsvis att upplevas som en attraktiv arbetsplats för unga arbetssökande.

Planerade aktiviteter 2021

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Erbjuda praktikplats/anställning inom ramen för Tekniksprånget och Jobbtorget

Kompetensutveckling inkluderande miljö och trivsel vid hög grad av distansarbete

­­

Kompetenskartläggning utifrån pågående digitalisering och kommande generationsväxling

Ikon för Globala målen 2030

Stokabs bidrag till Agenda 2030

Fokusområdet Jämställdhet och mångfald bidrar till uppfyllande av det globala målet nr 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Delmål 8-5 och 8-6.

Profilbild på Åsa Lindberg

Åsa Lindberg Administrativ chef, Stokab

Ansvarig inom fokusområdet

Jämställdhet, mångfald och inkluderande arbetsmiljö är en hjärtefråga då alla är en del av varandras arbetsmiljö. Hålla i, hålla ut, hålla igång och att hålla ihop har varit viktigt detta år som präglats av distansarbete och social distansering