Ansvarsfulla leverantörer

GRI-414-1

Stokabkoncernen upphandlar leverantörer och entreprenörer för anläggning och drift av vårt nät och det är där vi har bedömt att vår påverkan på mänskliga rättigheter är som störst. Från och med år 2020 har vi därför påbörjat ett nytt hållbarhetsområde: Ansvarsfulla leverantörer.

Fiberförläggning i gatumiljö med en grävskopa

Upphandling – ett verktyg för kontroll

Förutom att följa upp efterlevnaden av de etiska krav som idag finns i befintliga ramavtal, kan nya eller förändrade krav på socialt ansvarstagande komma att ställas i våra upphandlingar. Genom att ha god kunskap om våra leverantörers och entreprenörers värdekedja samt göra kontinuerliga kontroller av de krav som ställs vid upphandling, kan vi säkerställa att de tjänster och produkter som levereras till Stokabkoncernen uppfyller de direktiv som finns angående mänskliga rättigheter.

Dialog och samarbete

Genom att fokusera på och ha dialog med de samarbetspartners vi har ett regelbundet samarbete med i vår värdekedja, kommer en kontinuerlig uppföljning kunna göras. Vårt systematiska arbete ska leda till att de mänskliga rättigheterna respekteras och skyddas för alla anställda hos de leverantörer och entreprenörer vi har avtal med.

Planerade aktiviteter 2021

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Utreda eventuell framtagning av Uppförandekod

Genomföra upphandlingar med sociala kriterier

­­

Genomföra utvärdering av utvalda leverantörer

­

Ikon för Globala målen 2030

Stokabs bidrag till Agenda 2030

Fokusområden Ansvarsfulla leverantörer bidrar till uppfyllande av det globala målen nr 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Delmål 8-5 och 8-8 samt nr 10 – Minskad ojämlikhet. Delmål 10-3.

Profilbild på Hans Förnestig

Hans Förnestig Ekonomichef, Stokab

Ansvarig inom fokusområdet

Alla som arbetar inom och åt Stokabkoncernen har ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och uppfylls. Inget i vår verksamhet ska orsaka, bidra eller vara kopplat till kränkningar av mänskliga rättigheter